KSIĄŻKI
Bibliofilsko wydana sztuka znanego pisarza, której akcja rozgrywa się w polskiej dzielnicy Toronto. Jej bohaterami są przedstawiciele różnych narodowości. We wstępie tej wysmakowanej edytorsko książki autor pisze: „Duch Atlantydy świadomie skojarzyłem z duchem Jałty. Zauważyłem bowiem, że wciąż się snuje dopadając nas w różnych miejscach. Mnie nawiedzał i w Toronto, i w San Diego. Tutaj, na tym kontynencie, zrozumiałem, że się od niego nie uwolnię”.

Jarosław Abramow-Newerly Duch Atlantydy. Sztuka w dwóch częściach. Redakcja, przypisy i tłumaczenia Krzysztof Zarzecki, ilustracje Tadeusz Biernot i Ryszard Szurkowski, opracowanie graficzne Ryszard Szurkowski, Polski Fundusz Wydawniczy w Kanadzie, Toronto 1994, s. 152 plus zdjęcia i biografie autora i obu artystów.

Cena $ 20.00
Pięknie, biblifilsko wydany Pan Tadeusz w Toronto Zofii Bohdanowiczowej to żartobliwo-satyryczna opowieść poetycka napisana w stylistyce Mickiewiczowskiego eposu. Wyobraźnia, wnikliwość spojrzenia i wyjątkowy talent poetki sprawiły, że historia Tadeusza, przeniesionego w  emigracyjne realia lat 60. ubiegłego wieku, zadziwia nie tylko pisarskim kunsztem, ale również nadzwyczajną aktualnością. Okazuje się, że  mimo upływu lat portret torontońskiej Polonii w gruncie rzeczy nie uległ zasadniczej zmianie. Lektura dowcipnej opowieści Bohdanowiczowej bawi i skłania do refleksji nad specyfiką życia polskiej diaspory.

Zofia Bohdanowiczowa Pan Tadeusz w Toronto, opracował, przypisami i wstępem opatrzył Edward Zyman, Polski Fundusz Wydawniczy,  Toronto 2011, s. 20.

Cena $30.00  

Długo oczekiwany tom wierszy wybranych jednego z najciekawszych polskich poetów współczesnych, od kilkudziesięciu lat związanego z Kanadą. Poezja Andrzeja Buszy pozostaje poza głównym traktem literatury polskiej, nie podejmuje „przeklętych polskich problemów”, nie rozlicza się ze spuścizną romantyczną czy emigracyjnymi mitami. Współtworzy natomiast nurt mniej widoczny w naszej literaturze, ale za to oryginalny i cenny artystycznie. To refleksyjna liryka intelektualna o korzeniach awangardowych i lingwistycznych, świadomie czerpiąca z różnych źródeł tradycji, estetycznie wysublimowana, rozpoznająca kondycję człowieka w dobie przekształceń podstawowych imaginariów społecznych. (Z posłowia prof. Janusza Pasterskiego).

Andrzej Busza, Atol. Wiersze wybrane, posłowie Janusz Pasterski, Polski Fundusz Wydawniczy w Kanadzie, Stowarzyszenie Literacko-Artystyczne „Fraza”, Toronto-Rzeszów, 2016, s. 247+9 nlb.

Cena $20.00  

Pierwszy po latach tom wierszy w języku polskim znanego poety, krytyka, historyka literatury i tłumacza, profesora literatury angielskiej na University of British Columbia w Vancouver, wybitnego conradysty – w znakomitym tłumaczeniu Bogdana Czaykowskiego.

Andrzej Busza Glosy i refrakcje. Przełożył z angielskiego Bogdan Czaykowski, Polski Fundusz Wydawniczy & Mordellus Press, Toronto-Berlin 2001, s. 36.

Cena $20.00. Nakład wyczerpany.
Pierwodruk tego ważnego w dorobku poety poematu ukazał się w 1975 r. w 12 numerze paryskiej „Kultury” i spotkał się z wysoką oceną krytyków. O randze Koheleta, jego genezie i miejscu w dorobku Buszy oraz jego filozoficznym i egzystencjalnym przesłaniu pisze w swym erudycyjnym posłowiu prof. Beata Tarnowska. W zakończeniu swych rozważań badaczka stwierdza, że jest to utwór, który „mówi o wygnaniu i samotności jako nieodłącznych atrybutach losu artysty”.

Andrzej Busza Kohelet. Posłowie i opracowanie Beata Tarnowska, Polski Fundusz Wydawniczy w Kanadzie, Stowarzyszenie Literacko-Artystyczne „Fraza”, s. 29.

Cena $15.00
Dwujęzyczne wydanie poematu, który stał się literackim wydarzeniem, o czym świadczy m. in. obszerny esej prof. Beaty Tarnowskiej  „Bezdomność i wykorzenienie. O motywie Ahaswera w poezji Andrzeja Buszy”, zamieszczony w tomie Poezja polska na obczyźnie. Studia i szkice pod redakcją Zbigniewa Andresa i Jana Wolskiego, t. II (Rzeszów 2005). Autorka pisze w nim m. in.: „Z bogatego repertuaru znaczeń, jakie towarzyszą literackim realizacjom motywu Ahaswera, w poezji Buszy przeważa zmierzający w stronę uniwersalizmu temat bezdomności i wiecznego niezakorzenienia” (…). Oniryczny pochód miast, których nazwy są zarazem tytułem kolejnych części poematu: Gomora – Kraków – Jerozolima – Londyn – Kartagina – Babilon, zawiera w sobie zarówno sugestię ruchu w przestrzeni i w czasie (…), jak również odnoszące się do rzeczywistości pozatekstowej sygnały autobiograficzności”.

Andrzej Busza Obrazy z życia Laquedema / Scenes from the Life of Laquedem. Przełożył z angielskiego Bogdan Czaykowski, Polski Fundusz Wydawniczy & Mordellus Press, Berlin-Toronto 2003, s. 27.

Cena $20.00. Nakład wyczerpany.
Bibliofilsko wydany tom zawiera wiersze dwóch wybitnych poetów i przyjaciół w ich wzajemnym tłumaczeniu. Dla znających język angielski dodatkową atrakcją książki jest to, że tłumaczeniom towarzyszą oryginalne wersje wierszy. Tom, zredagowany przez Andrzeja Buszę już po śmierci Bogdana Czaykowskiego, jest ważnym wydarzeniem literackim oraz sugestywnym pomnikiem długoletniej przyjaźni obu autorów. Istotnym uzupełnieniem Pełni i przesilenia jest rozmowa Edwarda Zymana z Andrzejem Buszą zatytułowana „Komu dany jest czas…” - o poezji, działalności translatorskiej, losach życiowych poetów i inspirującej sile ich wyjątkowej przyjaźni.

Andrzej Busza, Bogdan Czaykowski Pełnia i przesilenie / Full Moon and Summer Solstice. Polski Fundusz Wydawniczy w Kanadzie, Stowarzyszenie Literacko-Artystyczne „Fraza”, Toronto-Rzeszów 2008, s. 83.

Cena $20.00. Nakład wyczerpany.
Wnikliwe, znakomicie napisane studium o twórczości Andrzeja Buszy, Bogdana Czaykowskiego, Wacława Iwaniuka, Floriana Śmieji, Marka Kusiby, Romana Sabo i Edwarda Zymana, które autorka poprzedziła erudycyjnym wstępem zatytułowanym „‘Stan zwany wygnaniem’ – zarys problemu emigracyjności w literaturze”. To niewątpliwie ważna i potrzebna praca, która wzbogaci wiedzę nie tylko o polsko-kanadyjskich relacjach w literaturze emigracyjnej i postemigracyjnej, lecz także o problematyce dwukulturowości i zadomowienia w wielu wymiarach współczesnego świata. (Z recenzji prof. Janusza Pasterskiego).

Justyna Budzik, Zadomowieni i wyobcowani. O sytuacji pisarzy polskich w Kanadzie, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Polski Fundusz Wydawniczy w Kanadzie, Kraków-Toronto 2013, s. 354.

Książka dostępna w dystrybucji Wydawnictwa Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Ostatnia powieść znanego pisarza, poświęcona australijskiej Polonii. Książka ukazała się już po śmierci autora i – podobnie jak jego poprzednie pozycje m. in.: Atlantyda. Opowieść o Wielkim Księstwie Bałaku, Towarzysze z bezpieczeństwa czy Emigrancka opowieść wyróżniona nagrodą H. Naglerowej – spotkała się żywym przyjęciem krytyki i czytelników.

Andrzej Chciuk Trzysta miesięcy. Polski Fundusz Wydawniczy w Kanadzie, Toronto 1983, s. 308.

Cena $15.00. Nakład wyczerpany.
Tomik Aleppo otwiera trzecią serię bibliofilską Polskiego Funduszu Wydawniczego w Kanadzie. Wiersze Romana Chojnackiego, poety i krytyka literackiego, autora zbiorów Głos pierwszy, Z pozoru cisza, Apel poległych i inne wiersze, Powrót, Wiersze nienapisane, Tak i Lekcje przyrody oraz tomu szkiców Od mówienia wprost do nowej prywatności urzekają urodą i bogactwem języka oraz głęboką refleksją dążącą do wyrażenia tajemnicy ludzkiego losu.

Roman Chojnacki Aleppo. Polski Fundusz Wydawniczy w Kanadzie, Toronto 2010, s. 20.

Cena $20.00
Dwujęzyczny, polsko-francuski zbiór znanego poety, o którym dzisiejszy tłumacz pisał m. in.: "Najnowszy tomik Romana Chojnackiego warto czytać nieśpiesznie. Poeta umieszcza słowa w wielkich przestrzeniach. Każe nam patrzeć w górę, unosić głowę, co mieszkańcy naszej planety rzadko czynią. (…) Wydaje się, że poeta potrafi nie tylko dostrzec piękno naszego świata, ale opisać je przejrzyście".

Roman Chojnacki: C'est insi. Tłumaczenie, przypisy, posłowie Bogusław Biela. Polski Fundusz Wydawniczy w Kanadzie, Stowarzyszenie Literacko-Artystyczne "Fraza", Toronto-Rzeszów 2011, s.72.

Cena $15.00
Kolejny, jedenasty już, tom poezji, w którym autor prowadzi intensywny, dramatyczny dialog ze światem. Ów świat, dany nam na krótko, jest fascynujący i równocześnie niezwykle kruchy. Stąd tak wielka w tych wierszach tęsknota do człowieka, do tego, co jest jego istotą: wrażliwości i miłości życia.

Roman Chojnacki, Do prywatnego użytku [Wiersze], Polski Fundusz Wydawniczy w Kanadzie, Stowarzyszenie Literacko-Artystyczne „Fraza”, Toronto-Rzeszów 2014, s. 29+3nlb.

Cena $10.00

Dziesiąty w dorobku znanego poety tom ukazał się w prestiżowej serii krakowskiego Wydawnictwa a5 Ryszarda i Krystyny Krynickich, co jest jednoznaczną w wymowie rekomendacją. Zbiór, zwarty i przemyślany w kompozycji, przynosi wiersze poruszające szczerością lirycznego zwierzenia i pokorą wobec nieprzenikalnej tajemnicy świata.

Roman Chojnacki Lekcje przyrody. Polski Fundusz Wydawniczy w Kanadzie, Wydawnictwo a5, Toronto-Kraków 2006, s. 58.

Cena $15.00
„Przestałem się kłócić z życiem / myślę, że jest piękne” pisze autor w wierszu „Tryptyk o słowach” i jest to najtrafniej wyrażone przesłanie tego niewielkiego, ale istotnego w dorobku poety tomu.

Roman Chojnacki Tak. Nobertinum, Polski Fundusz Wydawniczy w Kanadzie, Lublin-Toronto 2003, s. 37.

Cena $10.00. Nakład wyczerpany.
Pierwszy „emigracyjny” tom znanego poety i krytyka, o którym Sergiusz Sterna-Wachowiak pisze w posłowiu zatytułowanym „Nawlekając nic na igłę”: „Nowe doświadczenie poety czyni jego poezje wyjątkowo przejmującymi: nad głosami dwudziestowiecznej ludzkości wcale nie gaśnie już splot słońca. Przeciwnie. W czas apokalipsy 'trzmiel wiruje żółtawo', 'Klonów jesionów rozszalała rdza', 'wzgórze / oszalałe z czereśni'. Czułe, wysokie piętno krajobrazu jest przecie bezradne, nie zbawia, nie wskrzesza, nie ratuje. I los człowieka pod pogodnym niebem pozostaje nie zmieniony”.

Roman Chojnacki Wiersze nienapisane. Stowarzyszenie Pisarzy Polskich, Poznań 2000, Polski Fundusz Wydawniczy w Kanadzie, Toronto 2000, s. 54. Posłowie Sergiusz Sterna-Wachowiak.

Cena $15.00. Nakład wyczerpany.
„Wiersze Ewy Chruściel cechuje rozwaga artystyczna, dojrzałość i odpowiedzialność za słowo. Jednocześnie autorka wyróżnia się zdolnością do łączenia tych przymiotów z żarliwymi emocjami i chwilami niemal dziecięcym zdziwieniem wobec świata”.
Miłosz Biedrzycki

Ewa Chruściel Sopiłki, Polski Fundusz Wydawniczy w Kanadzie, Stowarzyszenie Literacko-Artystyczne „Fraza”, Toronto-Rzeszów 2009, s. 47.

Cena $15.00
Oparta na unikalnych dokumentach opowieść o potomkach polskich rodów rycerskich, osiadłych na wschodnich rubieżach I Rzeczypospolitej. Specyficzna sytuacja geopolityczna, w jakiej się znaleźli sprawiła, że działalnością ich chlubiła się Rosja, a później ZSRR - stali się więc „twórcami cudzego światła”.

Jan Ciechanowicz Twórcy cudzego światła, Polski Fundusz Wydawniczy w Kanadzie, Toronto-Wilno 1996, s. 401.

Cena $ 12.00. Nakład wyczerpany.
Jedyny tomik poezji Barbary Czaplickiej, siostry Zofii Bohdanowiczowej. Jej wiersze, tradycyjne w formie, ukazywały się często na łamach londyńskich „Wiadomości”. Ze wstępu Pawła Mayewskiego: „Wiersze zebrane w tym tomiku są niemal całkowicie objęte wyobraźnią uczucia, ale uczucia niezwykłego w polskiej tradycji poetyckiej, bowiem nie ma w nim pasji i pozowania, jest spokojne jak tafla na wodzie już zastygłej, jak znieruchomiałe echo. Jest to uczucie po części takie dlatego, że oprawia je forma prawie klasyczna, celowo chyba nieinwencyjna, świadomie chyba 'zwyczajna'”.

Barbara Czaplicka Wiersze, Polski Fundusz Wydawniczy w Kanadzie, Toronto 1986, s. 57.

Cena $8.00
Wydana w 2002 roku antologia Bogdana Czaykowskiego jest jedyną  tak obszerną antologią polskiej poezji powstałej na obczyźnie. Autor zebrał w niej 460 wierszy 69 poetów. Ten liczący ponad 630 stron tom podzielony został na trzy części. Ze wstępu autora: „Antologia podzielona jest na trzy części o zdecydowanie różnym charakterze. Część pierwsza ma charakter przede wszystkim dokumentarno-historyczny i tematyczny. Część druga jest propozycją kanonu polskiej poezji na obczyźnie pokolenia poetów urodzonych przed rokiem 1920. Czołowe miejsce zajmuje w niej poezja Czesława Miłosza, Kazimierza Wierzyńskiego i Wacława Iwaniuka. Część trzecia ma na celu przede wszystkim zaprezentowanie dorobku poetów urodzonych po roku 1920. Oprócz sporej liczby poetów tworzących poza Polską od lat powojennych, wśród których szczególnym charakterem odznacza się grupa poetów skupionych w latach 1959-62 wokół „Kontynentów”, są w niej także wiersze poetów, którzy zaczęli swoją twórczość w Polsce, ale kontynuowali ją czy kontynuują poza Polską; są w niej wiersze zarówno tak znanych poetów, jak Barańczak i Zagajewski, jak i poetów młodszych”.

Bogdan Czaykowski Antologia poezji polskiej na obczyźnie 1939-1990, wyboru dokonał, opracował i napisał przedmowę Bogdan Czaykowski, Spółdzielnia Wydawnicza „Czytelnik”, Warszawa 2002, Polski Fundusz Wydawniczy w Kanadzie, Toronto 2002, s. 632.

Cena $35.00. Nakład wyczerpany.
Reprezentatywny wybór wierszy zmarłego w 2007 roku poety, obejmujący utwory opublikowane w tomach z lat 1957-2001 oraz utwory zupełnie nowe. Tom został autoryzowany przez autora, który otrzymał z wydawnictwa książkę na kilka miesięcy przed śmiercią, gdy był już ciężko chory. W powszechnym odczuciu krytyki twórczość Bogdana Czaykowskiego należy do najwybitniejszych zjawisk w polskiej poezji współczesnej.

Bogdan Czaykowski Jakieś ogromne szczęście. Wiersze wybrane z lat 1956-2006, Polski Fundusz Wydawniczy w Kanadzie, Wydawnictwo Znak, Kraków 2007, s. 375.

Cena $25.00. Nakład wyczerpany.
Bibliofilski tom wybitnego poety, o którym  badaczka jego twórczości Bożena Szałasta-Rogowska napisała, że „nie jest więc tylko poetycką relacją z podróży, jest także zbiorem utworów o jednocześnie dobroczynnej i niszczącej roli czasu, o wędrówce przez życie, o odkrywaniu zakamarków własnej osobowości, indywidualnej przeszłości, wreszcie o nieustającej podróży tam, 'skąd nie ma powrotów'”.

Bogdan Czaykowski Superkontynentalny Toronto-Vancouver: Tryptyk, Polski Fundusz Wydawniczy w Kanadzie & Mordellus Press, Berlin-Toronto 2001, s. 35.

Cena $20.00 Nakład wyczerpany.
Jest to poemat w dorobku poety niezwykle istotny. Jego początkowe wersy mówią: Moja ojczyna, długo poszukiwana - / Bo nie było powrotu, ani kotwicy / Na trwalszym łańcuchu niż język - / Jest w końcu pode mną”.  Oznaczać by to mogło, że autor Ziemioskłonu u schyłku życia odnalazł swe miejsce na ziemi. Równocześnie jednak ten kończący pisarską wędrówkę poety utwór jest swoistym rachunkiem sumienia i prowadzonym na wielu płaszczyznach dialogiem z fenomenem współczesnego świata.

Bogdan Czaykowski Ziemioskłon, Polski Fundusz Wydawniczy w Kanadzie, Toronto 2007, s. 20.

Cena $20.00. Nakład wyczerpany.
Z przedmowy Jacka Łukasiewicza: "Wybór utworów i kompozycja książki służą rekonstrukcji podmiotu, a może raczej nowej jego konstrukcji tak, by był on jednolity, widoczny, tożsamy i teraźniejszy, panował nad własną przeszłością. A także, by w konstrukcji podmiotu widoczne były napięcia pomiędzy racjonalnym, sceptycznym, świadomym krytykiem mitów i przesądów, ironicznym i zdecydowanym dysponentem reguł – a wzruszonym osobnikiem, podmiotem wyznań, któremu nieobce są łzy, depresje i lęki".

Adam Czerniawski: Sąd ostateczny. Wiersze wybrane. Przedmowa: Jacek Łukasiewicz. Polski Fundusz Wydawniczy w Kanadzie, Stowarzyszenie Literacko-Artystyczne "Fraza", Toronto-Rzeszów 2011, s. 190.

Cena $20.00
Zbiór esejów znanego poety i tłumacza, drukowany wcześniej w tomach Muzy i sowa Minerwy, Krótkopis oraz Światy umowne. Autor poświęca swą wnikliwą uwagę twórczości m. in. Bogdana Czaykowskiego, Thomasa S. Eliota, Zbigniewa Herberta, Wacława Iwaniuka, Jana Kochanowskiego, Ewy Lipskiej, Cypriana Kamila Norwida, a także fenomenowi przekładu literackiego. Ideałem poetyckiej postawy wobec rzeczywistości – pisze Magdalena Rabizo-Birek, redaktorka książki – powinna być, wedle Czerniawskiego, niezależność, programowe wręcz niezaangażowanie się w doraźne działania polityczne, postawa dystansu, także wobec samego siebie, prymat dawany faktom, rozpatrywanym w kategoriach intelektualnych, nie zaś rozbuchanie emocjonalne. Tak widziany poeta staje się bliski filozofowi.

Adam Czerniawski Wyspy szczęśliwe. Eseje o poezji, Polski Fundusz Wydawniczy w Kanadzie, Stowarzyszenie Literacko-Artystyczne „Fraza”, Toronto-Rzeszów 2007, s. 289.

Cena $18.00
Bibliofilsko wydany mały wybór wierszy znanego poety i krytyka, wieloletniego redaktora „Gwiazdy Polarnej”. Poezję Duszy cechuje duża kultura języka i głęboka refleksja nad fenomenem ludzkiej egzystencji, w tym również artysty-emigranta.  To właśnie emigracyjnym poetom poświęcony jest jeden z piękniejszych wierszy tomu „Odpowiedź”.

Edward Dusza Popioły, Polski Fundusz Wydawniczy w Kanadzie, Toronto 2006, s. 20.

Cena $20.00. Nakład wyczerpany.
Zredagowany przez Henryka Wójcika i wydany z okazji 80 urodzin i 60 rocznicy twórczości poety bibliofilski tom zawiera cztery poświęcone mu wiersze Stanisława Dłuskiego, Krzysztofa Lisowskiego (dwa) i Marka Kusiby.

263 Keewatin Ave. Wiersze dla Wacława Iwaniuka, Polski Fundusz Wydawniczy w Kanadzie & Mordellus Press, Berlin 1995, s. 8.

Cena $15.00. Nakład wyczerpany.
Wydany cztery lata później bibliofilski tomik zawiera 11 wierszy, których autorami są, obok poetów wymienionych w zbiorze pierwszym, Natan Gross, Alicja Iwańska, Janusz Kryszak, Aleksander Rybczyński, Paweł Tański, Józef Zięba i Edward Zyman, który jest równocześnie autorem posłowia zatytułowanego „Tego co dałeś – nikt ci nie odbierze”.

263 Keewatin Ave. Wiersze dla Wacława Iwaniuka. Wydanie drugie, Polski Fundusz Wydawniczy w Kanadzie & Mordellus Press, Berlin-Toronto 1999, s. 20.

Cena $20.00. Nakład wyczerpany.
Broszura podsumowująca dziesięciolecie działalności Funduszu zawiera następujące teksty: Wacław Iwaniuk Na dziesięciolecie, Adam Tomaszewski Dziesięciolecie (1978-1988), Florian Śmieja Poetyckie wydawnictwa Funduszu, Stanisław Wcisło Nasz dorobek prozatorski i Tadeusz Nowakowski „Biblioteka Polska” w Kanadzie.

Dziesięciolecie Funduszu (broszura), Polski Fundusz Wydawniczy w Kanadzie, Toronto 1988, s. 18 plus zdjęcia wydanych dotychczas książek.

Egzemplarz bezpłatny. Nakład wyczerpany.
Drugi bibliofilski tomik torontońskiej poetki, zawierający wiersze polskie i angielskie. Poezja Magdaleny Czyżyckiej próbuje przeniknąć i nazwać tajemnicę ludzkiej egzystencji. W zakończeniu jednego z wierszy autorka pisze: „od świata oddziela nas ponoć / tylko zasłona nadziei / bardziej przezroczysta / niż śmierć”.

Magdalena Czyżycka Alla breve, Polski Fundusz Wydawniczy & Mordellus Press, Toronto-Berlin 1999, s. 29.

Cena $20.00. Nakład wyczerpany.
Bibliofilsko wydany debiutancki arkusz poetki przebywającej od 1981 roku poza Polską. Wiersze Czyżyckiej zwracają uwagę śmiałością wyobraźni, odwagą w nazywaniu świata i celnymi, nie stroniącymi od paradoksu diagnozami. Jedną z nich opatrzoną tytułem „Słowa” autorka zamyka tomik: „słowa są mniejsze od osób / i mniejsze od dzieci / nawet wtedy gdy stanowią / jedyny dach nad głową”.

Magdalena Czyżycka Pierwsza miniatura baśni, Polski Fundusz Wydawniczy w Kanadzie, Toronto 1987, s. 32.

Cena $10.00. Nakład wyczerpany.
Bibliofilski tomik zawierający dwanaście wierszy znanego poety i krytyka, które poprzedza esencjonalny wstęp Aleksandra Rybczyńskiego. Znajdujemy w nim takie m. in. stwierdzenie: „Czytelnik znajdzie w wierszach i między wierszami Gizelli więcej prawdy o współczesnej Polsce i jej mieszkańcach, niż w jakichkolwiek dziełach literackich, opracowaniach naukowych, czy najlepszych komentarzach prasowych”. Jako wydawca możemy się z tą opinią z przyjemnością zgodzić.

Jerzy Gizella Prawo pobytu, Polski Fundusz Wydawniczy w Kanadzie & Mordellus Press, Toronto-Berlin 2002, s. 20.

Cena $20.00. Nakład wyczerpany.
Czwarta książka poetki związanej z Częstochową, ale od kilku lat mieszkającej w Anglii, laureatki konkursów poetyckich (m.in. Tyskiej Zimy Poetyckiej), znanej z łam wielu pism literackich. Podzielony na dwie części („Czas mew” i „W międzyczasie”) tomik zawiera wiersze nostalgiczne, opowiadające o dzieciństwie i historii rodzinnej autorki, a w części drugiej otwiera się na odmienne krajobrazy i doświadczenia ludzi innych kultur i epok (bardzo interesujący jest cykl lirycznych listów, adresowanych do ocalonych z Holocaustu artystek). Dojrzała, bogata poezja, która czerpie siłę z uważnej obserwacji siebie, świata i ludzi; liryka sensualna, pełna obrazów, smaków, dźwięków i zapachów.
Małgorzata Rabizo-Birek

Wioletta Grzegorzewska Inne obroty, Polski Fundusz Wydawniczy w Kanadzie, Stowarzyszenie Literacko-Artystyczne „Fraza”, Toronto-Rzeszów 2010, s. 57.

Cena $15.00
Debiutancki tom reportaży absolwentki politologii o specjalizacji dziennikarskiej Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Ze wstępu Edwarda Zymana: "Młoda reporterka spełnia wszystkie warunki rzetelnego i kreatywnego dziennikarstwa, o których wspomina w swych książkach mistrz polskiego reportażu [Ryszard Kapuściński]. Przejawia wrodzoną ciekawość świata: tego, który ją otacza, i tego w odległych zakątkach globu (na przykład w Kanadzie), do którego dociera osobiście lub poprzez uważną analizę dostępnych jej zapisów. (…) W pisaniu o losach innych unika łatwych generalizacji: drąży je z pełnym dociekliwości i skupienia namysłem".

Agnieszka Góra: Krzyk do nieba. Wstęp: Franciszek Piątkowski. Posłowie: Edward Zyman, Polski Fundusz Wydawniczy w Kanadzie, Wakacyjna Akademia Reportażu im. Ryszarda Kapuścińskiego, Toronto-Siennica Różana 2011, s. 110.

Cena $15.00. Nakład wyczerpany.
Książka-dokument. Autorzy przedstawiają dwa wydarzenia artystyczno-kulturalne z życia polskiej diaspory w Kanadzie: działającą w latach 50. ubiegłego wieku Konfraternię Artystyczną „Smocza Jama” (Adam Tomaszewski) i Teatr Polski, który święcił swe triumfy w latach 70. (Irena Habrowska-Jellaczyc). Pozycja bezcenna dla każdego badacza historii polskiej społeczności w Kanadzie.

Irena Habrowska-Jellaczyc, Adam Tomaszewski Ze sceny i estrady, Polski Fundusz Wydawniczy 1987, s. 268.

Cena $10.00. Nakład wyczerpany.
Debiutancki tomik liryków poetki. Ze wstępu Romana Chojnackiego: „Czytając te wiersze wiem, że któregoś dnia Barbara zatrzymała się w wędrówce po losie, postanowiła zatrzymać w słowach swoje życie: z tego momentu zatrzymania wyrósł ten tom wierszy, który polecam każdemu, kto szuka odpowiedzi, a nie zawsze ma odwagę zapytać”.

Barbara Halicka Dokąd, Polski Fundusz Wydawniczy w Kanadzie, Stowarzyszenie Literacko-Artystyczne „Fraza”, Toronto-Rzeszów 2005, s. 44.

Cena $8.00
Z noty dr Alicji Jakubowskiej-Ożóg zamieszczonej na skrzydełku okładki: „Janusz A. Ihnatowicz nadaje kategorii czasu znaczenie szczególne. Zbiór ten wskazuje wyraźnie na obecną w świadomości autora potrzebę zmierzenia się z jego doświadczeniem. Tytuł Od czasu kto nas wyzwoli, a także trzy kolejne części tego niewielkiego tomu: Młodość chmurna i durna, Wiek klęski, Doczekiwanie – pokazują, że samo pojęcie czasu, poddawane poetyckiej analizie i waloryzacji, wprawdzie zmienia się w miarę życiowych doświadczeń, ale zawsze pozostaje centralnym problemem życiowych i literackich zmagań poety”.

Janusz A. Ihnatowicz Od czasu kto nas wyzwoli? Wiersze 1950-2006, Polski Fundusz Wydawniczy w Kanadzie, Toronto 2007, s. 45.

Cena $12.00. Nakład wyczerpany.
Bibliofilska edycja wspomnień torontońskiego poety z okresu jego pobytu w obozie Miranda de Ebro, przygotowana redakcyjnie prze dra Jana Wolskiego, który w posłowiu pisze m. in.: „Prawopodobnie nie da się ustalić, kiedy Iwaniuk postanowił spisać swe wspomnienia z tego okresu. Na podstawie lektury nielicznych fragmentów tekstu, które się zachowały, sądzić można, że miało to być raczej literackie przetworzenie tamtych doświadczeń niż chłodna relacja”.

Wacław Iwaniuk Miranda (fragmenty wspomnień), Polski Fundusz Wydawniczy w Kanadzie & Mordellus Press, Toronto-Berlin 2001, s. 52.

Cena $20.00. Nakład wyczerpany.
Reprint, wydany z okazji 70. rocznicy debiutu Poety, sprowadzenia Jego prochów do Polski (czerwiec 2006) oraz uroczystego ich pochowania na cmentarzu w Siedliszczu w dniu 2 grudnia 2006. Fragment posłowia: „Wizyjność liryki Iwaniuka, gwałtowny rytm zmieniających się obrazów, które zdają się sugerować jakąś utajoną treść epicką, a która nie znajduje jeszcze dla siebie odpowiedniego wyrazu, frenetyczność wyobraźni odnawiająca romantyczne wzory przeżywania świata, sięgająca do archetypicznych zasobów pierwotnej pamięci przeszłości pogańskiej – wszystko to składa się na mowę poetycką wymykająca się dotychczasowym regułom i w jakiejś mierze bliską poszukiwaniom Rimbauda”.

Wacław Iwaniuk Pełnia czerwca (reprint wydania z 1936 r.), posłowie Janusza Kryszaka,  Polski Fundusz Wydawniczy w Kanadzie, Stowarzyszenie Pisarzy Polskich, Oddział w Lublinie, Lublin 2006, s. 34.

Cena $8.00
Niepublikowany dotychczas poemat Wacława Iwaniuka ma wyraźny tok narracyjny. Jak pisze autor posłowia: „Daleki od wieloznaczności czy niedopowiedzeń, przedstawia historię sfingowanego procesu pewnego domniemanego Zdrajcy. Oczywiście procesu politycznego, którego realia niewątpliwie odwołują się do wydarzeń z historii Polski Ludowej, a szerzej całego bloku państw będących we władaniu sowieckim”.

Wacław Iwaniuk Sąd, Polski Fundusz Wydawniczy w Kanadzie & Mordellus Press, Toronto-Berlin 1999, posłowie-nota: dr Jan Wolski, s. 40.

Cena $25.00. Nakład wyczerpany.
Ze wstępu Jana Wolskiego: „Sceny sądowe, czyli nasi w Kanadzie należałoby określić mianem poematu. Tych osiem części łączy osoba narratora, ujawniającego się w ostatnim wierszu tłumacza sądowego. On to relacjonuje własne doznania i refleksje. A są nimi epizody z konkretnej rzeczywistości polskich emigrantów w Kanadzie, którym zdarzyło się – z różnych powodów – trafić przed oblicze sądu”. Poemat jest równocześnie ważnym fragmentem biografii poety, który był tłumaczem sądowym.

Wacław Iwaniuk Sceny sądowe czyli nasi w Kanadzie, Polski Fundusz Wydawniczy w Kanadzie, Toronto-Berlin 1997, s. 20.

Cena $20.00. Nakład wyczerpany.
Na ten niewielki tomik składają się dwa wywiady przeprowadzone z poetą przez Krzysztofa Lisowskiego i Marka Zielińskiego oraz tekst Wacława Iwaniuka zatytułowany „Śmierć w Paryżu”, będący wierszem poświęconym Konstantemu Jeleńskiemu, wspomnieniem o tym wybitnym krytyku, tłumaczu i eseiście oraz małą antologią wypisów z dziennika autora książki, pisanego w Kanadzie w latach 1948-50.

Wacław Iwaniuk Trzy spotkania, Polski Fundusz Wydawniczy w Kanadzie, Toronto 1988, s. 48.

Cena $8.00
Bibliofilski, wydany w opracowaniu graficznym, z wstępem i rysunkami Kazimierza Głaza tom wierszy wybranych w opracowaniu Edwarda Zymana, ukazał się w nakładzie 100 egz. z okazji 80. rocznicy urodzin Poety.

Wacław Iwaniuk Wiersze wybrane, Polski Fundusz Wydawniczy w Kanadzie, Toronto 1995, s. 146.

Cena $30.00. Nakład wyczerpany.
Ostatni zbiór wierszy poety w wyborze Edwarda Zymana i ze wstępem Janusza Kryszaka „przynosi wiersze skupione niemal w całości wokół jednego motywu, jakim jest imaginowany powrót z emigracyjnej tułaczki do świata dzieciństwa, zapamiętanych miejsc i zdarzeń, domowych pejzaży Chełma i Lubelszczyzny. Ale to – pisze Kryszak – co jawi się być tylko poetyckim powrotem do pierwszych obrazów jednostkowego losu, jeszcze jedną wersją emigracyjnej nostalgii, w gruncie rzeczy zawiera w sobie sensy znacznie bogatsze, bo uniwersalizujące przywołaną konkretność świata pamięci”.

Wacław Iwaniuk W ogrodzie mego ojca. Wiersze z lat 1993-1996, Polski Fundusz Wydawniczy w Kanadzie, Toronto-Toruń 1998, s. 59.

Cena $12.00
Wspomnienie poświęcone Józefowi Łobodowskiemu, przyjacielowi Wacława Iwaniuka, miało być całością znacznie obszerniejszą, lecz pracę nad nim przerwała choroba, po której autor do pełnej sprawności już nie wrócił. Tym bardziej jego tekst, w części drukowany na łamach paryskiej „Kultury”, zasługuje na wnikliwą uwagę nie tylko badaczy, ale także „zwykłych” czytelników twórczości obu poetów.

Wacław Iwaniuk Ostatni romantyk. Wspomnienie o Józefie Łobodowskim, opracował, wstępem, notą i przypisami opatrzył Janusz Kryszak, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń 1998, s. 76, plus 12 stron ze zdjęciami.

Cena $12.00
Bibliofilsko wydany mini-wybór liryków znanego poety, z okazji jego przybycia do Toronto w ramach organizowanych przez Centrum Polonijne „Husarz” Targów Książki.

Tomasz Jastrun Czułość idzie do nieba, Polski Fundusz Wydawniczy w Kanadzie & Mordellus Press, Berlin 2000, s. 20.

Cena $15.00. Nakład wyczerpany.
Razem z autorką wędrujemy mało utartymi szlakami, zafascynowani urokami bocznych dróg Italii, Hiszpanii, Francji, Grecji, Jugosławii; poznajemy tysiące aspektów podróżowania bez pomocy agenta, z dala od Hiltonów, Ritzów i Sheratonów. Książka pełna jest głębokiego przywiązania do Europy i jej kultury. Autorka opowiada o zetknięciu się współczesności z tym, co nawarstwiły pochody stuleci nad śródziemnomorskim basenem, o Helladzie i Romie, o gotyku, renesansie, o zamkach, starych, mało znanych klasztorach i opactwach. Walorem książki jest bogactwo informacji, pojemność formy (bo nie jest to ani wyłącznie reportaż, ani esej, ani relacja z podróży, ani wspomnienie, a równocześnie jest tym wszystkim jednocześnie), elegancja stylu i pyszne anegdoty.

Jadwiga Jurkszus-Tomaszewska Ścieżkami Europy, Polski Fundusz Wydawniczy w Kanadzie, Toronto 1990, s. 318.

Cena $15.00
Tom żywo napisanych szkiców i esejów literackich z różnych etapów pracy pisarskiej autorki, których „bohaterem” jest  historia, kultura i literatura, ale także  konkretni ludzie, własne doświadczenia życiowe i książki. W tomie znajdujemy wspomnienia z okresu Nowogródka, pobytu w Brukseli, omówienia twórczości m. in. Danuty Bieńkowskiej, Wacława Iwaniuka, Jerzego Giżyckiego, Jerzego Kosińskiego, Jamesa Michenera i Melchiora Wańkowicza oraz piękny eseistyczny portret Toli Korian. Książkę zamykają trzy barwne, nasycone bogactwem realiów i refleksji reportaże z Londynu, Barcelony i Lazurowego Wybrzeża.

Jadwiga Jurkszus-Tomaszewska Wczoraj i dzisiaj, Polski Fundusz Wydawniczy w Kanadzie, Toronto 1985, s. 224.

Cena $12.00. Nakład wyczerpany.
Drugi w dorobku autora, a pierwszy na emigracji tom poezji opublikowany w ramach serii arkuszy Polskiego Funduszu Wydawniczego w Kanadzie pod redakcją Wacława Iwaniuka, Floriana Śmieji i Edwarda Zymana.

Krzysztof Kasprzyk Stan zagrożenia, Polski Fundusz Wydawniczy w Kanadzie, s. 31.

Cena $5.00
Tom wspomnień przedstawiciela pokolenia, które wchodziło w dojrzałe życie w niepodległej Polsce i w godzinie próby o tę Polskę walczyło. Choć autor nie jest pisarzem, lektura jego książki, stanowiącej cenny dokument z okresu Polski Odrodzonej, a także z lat wojennej i emigracyjnej tułaczki, wciąga i skłania do refleksji.

Stanisław Kawczyński Dzieje jednego życia, Polski Fundusz Wydawniczy w Kanadzie, Toronto 1984, s. 176.

Cena $8.00
Książka  Victora Klemperera wydana została po raz pierwszy w roku 1947. Autor, pisarz i filolog niemiecki,  opisuje w niej Trzecią Rzeszę poprzez studium semantyczne języka NSDAP i obyczajowość totalitarnych Niemiec. Jego głównym przedmiotem obserwacji była neutralizacja zła w odbiorze społecznym poprzez propagandowe manipulacje semantyczne. Przeprowadził analizę metod propagandy masowej przy monopolu informacji i nowoczesnych środkach ekspresji (radiofonia, kinematografia, prasa masowa). Książka powstała z notatek prowadzonych przez autora w ciągu dwunastu lat istnienia III Rzeszy, także w latach wojny, gdy zagrożony wywózką do obozu zagłady przebywał w „domu żydowskim“ zamieszkałym przez Żydów ożenionych z „aryjskimi” Niemkami. Książka Klemperera deszyfrująca nowomowę hitlerowską pozwala dostrzec wiele analogii z językiem sowieckiego komunizmu, który rozwijał się również na podłożu skrajnie zideologizowanej propagandy    

Victor Klemperer LTI – Lingua Tertii Imperii, przekład i przedmowa Magda Stroińska, Toronto 1992. 

Cena $15.00. Nakład wyczerpany.
Pięknie wydany album malarstwa zawierający 74 reprodukcje obrazów Jerzego Kołacza w pełnym kolorze, poprzedzone esejem Johna K. Grande oraz obszernym wywiadem z artystą przeprowadzonym przez Edwarda Zymana. Zarówno esej jak i wywiad opublikowane zostały w języku angielskim, francuskim i polskim.

Jerzy Kołacz Memory Filter, Polski Fundusz Wydawniczy w Kanadzie, Toronto 2004, s. 188.

Cena $ 30.00
Wydany równie ekskluzywnie jak Memory Filter album grafik i rysunków satyrycznych, które pozwoliły zaliczyć Jerzego Kołacza do 10 najlepszych ilustratorów na świecie. Kilkadziesiąt reprodukcji poprzedzają kompetentny esej Johna K. Grande oraz wypowiedź Stevena Hellera, opublikowane w trzech językach: angielskim, francuskim i polskim.

Jerzy Kołacz Graphic Relief, Polski Fundusz Wydawniczy w Kanadzie, Toronto 2004, s. 128.

Cena $25.00
W zbiorze Wilkierze braniewskie dominują trzy żywioły: historia, pamięć i poezja mistrzów. Historia najbliższej ojczyzny, małego warmińskiego miasteczka, pamięć osób, zdarzeń i sytuacji stanowiących główny zrąb świata jego dzieciństwa i młodości oraz inspirujący dialog z twórczością Miro, Miłosza, Purdy’ego i Weiera, którego cyklem dziesięciu przełożonych przez siebie wierszy Kontewicz zamyka swą pierwszą poetycką książkę. (Z posłowia Edwarda Zymana).

Waldemar Kontewicz, Wilkierze braniewskie i inne historie wierszem. Układ tomu, redakcja i posłowie Edward Zyman, Polski Fundusz Wydawniczy w Kanadzie, Stowarzyszenie Literacko-Artystyczne „Fraza”, Toronto-Rzeszów 2013, s. 79+3nlb.

Cena $15.00
Wydany w ramach czwartej bibliofilskiej serii poetyckiej Polskiego Funduszu Wydawniczego w Kanadzie tomik Appendix jest swojego rodzaju suplementem do Wilkierzy braniewskich, ale równocześnie stanowi propozycję nową, potwierdzającą niezwykłą ekspansywność wyobraźni poety.

Waldemar Kontewicz, Appendix. Wybór wierszy, układ tomu i redakcja Edward Zyman, oprac. graficzne Yarek Dąbrowski, na str. 4 wykorzystano grafikę Janusza Stobińskiego, Polski Fundusz Wydawniczy w Kanadzie, Toronto 2014, s. 20.

Cena $20.00

Bibliofilsko wydany poemat, nasycony elementami biograficznymi, w którym autor wraca do rodzinnej Ziemi Świętokrzyskiej. W jego zakończeniu czytamy: „Kraino / soczystych łąk / i żywicznych lasów, / tysiąca klasztorów / i legend / porastających / słowiańskie / zbocza Łysogór - / jesteś ze mną od zawsze, / od pierwszych spojrzeń dziecka / po ostatni wiersz”.

Jerzy Korey-Krzeczowski Poemat o ziemi, Polski Fundusz Wydawniczy w Kanadzie, Toronto 2006, s. 16.

Cena $15.00
Na ten bibliofilski tomik, który dotarł do rąk poety na kilka dni przed jego śmiercią, składają się dwa poruszające, poświęcone żonie Irenie, cykle: „Wiersze szpitalne” i „Tren dla Ireny”. Z posłowia Edwarda Zymana: „Nowe wiersze są w zamyśle autora poetyckim testamentem, swoistym rozrachunkiem z życiem, w którym wraz z odejściem najbliższej osoby coś bezpowrotnie się skończyło. Ich jawnie kronikarski, sprawozdawczy charakter służy nie tylko uwydatnieniu przejmujących wspomnień poety; jest także integralnym składnikiem rozpisanego na kilkaset wersów, żarliwego, prawdziwie młodzieńczego hymnu miłości”.

Jerzy Korey-Krzeczowski Wiersze dla Ireny, Polski Fundusz Wydawniczy w Kanadzie, Toronto 2007, s. 28.

Cena $15.00
Pojemny alfabet znanego naukowca, eksperta finansowego, działacza i pisarza to prawdziwa kopalnia informacji o ludziach, których spotkał w swym długim, pełnym sukcesów życiu, od czasów swej kieleckiej młodości po okres emigracyjny, gdy pełnił ważne funkcje społeczno-polityczne i zawodowe. Książkę, przynoszącą rzeczowy, udokumentowany opis ludzi i towarzyszących im bądź zainspirowanych ich działaniami zdarzeń, kończy obszerny biogram krytyczny autora pióra kieleckiego pisarza i wydawcy Stanisława Rogali.

Jerzy Korey-Krzeczowski Z mojego alfabetu. O ludziach, instytucjach i zdarzeniach, Polski Fundusz Wydawniczy w Kanadzie, Wydawnictwo Gnome, Toronto-Katowice 2005, s. 127.

Cena $12.00
Przepięknie, bibliofilsko wydany (dzieło Yarka Dąbrowskiego) i znakomicie zredagowany przez Krzysztofa Zarzeckiego tomik znanego pisarza i dramaturga, byłego prezesa Stowarzyszenia Pisarzy Polskich, w którym przypomina swoje dramatyczne powojenne lata w PRL, gdy był sądzony i skazany za rzekome działania na rzecz wywiadu amerykańskiego. W czasie pobytu w więzieniu podjął decyzję napisania powieści dającej świadectwo „najlepszemu z systemów”. Po wielu latach uczynił to wydając tetralogię złożoną z tomów Na stracenie (1992), Twarzą do ściany (1996), Niemoc (1999) i Przed agonią (2005). Tomik Tabliczka z chleba będący – jak pisze autor – „wspomnieniem mojej jakże niebezpiecznej drogi, którą dochodziłem do tego nie najlepiej przez wielu widzianego tematu”, wydany został w dwóch wersjach: bezpłatnej, jako dar i wyraz uznania wydawnictwa dla znakomitego pisarza, oraz „normalnej”, przeznaczonej do dystrybucji. 

Janusz Krasiński Tabliczka z chleba, Polski Fundusz Wydawniczy w Kanadzie, Toronto 209, s. 48.

Cena $15.00
Bibliofilsko wydany tomik refleksyjnych liryków znanego poety, krytyka i historyka literatury, autora m. in. zbiorów wierszy Poeta w niebieskim kombinezonie roboczym, Inny głos, Życie wewnętrzne i inne wiersze, Odosobnienie i Czwarta dekada.

Janusz Kryszak Spacer zimowy, Polski Fundusz Wydawniczy w Kanadzie & Mordellus Press, Berlin-Toronto 2004, s. 32.

Cena $20.00. Nakład wyczerpany.
Bibliofilsko wydany, poświęcony pamięci Henryka Dasko tomik liryków, w których poeta podejmuje fundamentalne problemy sensu życia i śmierci, przyjaźni, wierności własnym przekonaniom, odwołując się zarówno do bolesnych doświadczeń osobistych (odejście przyjaciela), jak i utrwalonych w literaturze tropów kulturowych.

Marek Kusiba Admiral Road, Polski Fundusz Wydawniczy w Kanadzie, Toronto 2006, s. 20.

Cena $20.00. Nakład wyczerpany.
Siódmy tomik Marka Kusiby, poety, reportera, publicysty i tłumacza ukazuje się w trzeciej autorskiej serii bibliofilskiej Polskiego Funduszu Wydawniczego. Dokonany przez autora wybór wierszy podejmuje ważny w jego twórczości motyw emigracji, związanych z nią wyborów egzystencjalnych, i przynosi interesującą w sensie artystycznym odpowiedź na pytanie: Czy można zamieszkać w podróży?

Marek Kusiba Alassio, Polski Fundusz Wydawniczy w Kanadzie, Toronto 2011, s.20.

Cena $20.00

Drugi, po Podręczniku do kobiet, wybór felietonów z cyklu „Żabką przez Atlantyk”, publikowanych przez autora przez pierwszą dekadę XXI wieku w nowojorskim „Przeglądzie Polskim”. Żywy język, wnikliwa obserwacja i błyskotliwy dialog ze współczesnością to walory umieszczonych w obszernym tomie tekstów, od których wielu czytelników nowojorskiego tygodnika rozpoczynało lekturę tego pisma.

Marek Kusiba, Cymbał w świecie. Felietony flâneura, Polski Fundusz Wydawniczy w Kanadzie, Wakacyjna Akademia Reportażu im. R. Kapuścińskiego, Toronto-Siennica Różana 2012, s. 404+2nlb.

Cena $20.00. Nakład wyczerpany.

Podręcznik do kobiet stanowi wybór spośród ponad pięciuset felietonów z cyklu Żabką przez Atlantyk, pisanych przez dziesięć lat, w kilkudziesięciu miastach i miejscach, w trzech krajach i na dwóch kontynentach, a zamieszczanych w nowojorskim "Przeglądzie Polskim". Ze wstępu Edwarda Zymana: "Autor Podręcznika do kobiet niezwykle wnikliwie obserwuje to, co dzieje się wokół niego i w przestrzeni społecznej współczesnego świata; absurdy życia codziennego, polityki, osobliwych praktyk medialnych, zachowań żałosnego high-life'u, będącego przedziwnym konglomeratem dawnych opozycjonistów i ich przeciwników politycznych czy wręcz oprawców, zamienia na jędrny, tryskający ironią i dowcipem, zmuszający do myślenia tekst felietonu".

Marek Kusiba: Podręcznik do kobiet. 100 felietonów (niemal) feministycznych. Żabką przez Atlantyk, tom .1. Wstęp: Edward Zyman. Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Polski Fundusz Wydawniczy w Kanadzie, Lublin-Toronto 2011, s.364.

Cena $20.00

Bibliofilski tomik opublikowany w ramach  serii arkuszy Polskiego Funduszu Wydawniczego w Kanadzie pod redakcją Wacława Iwaniuka, Floriana Śmieji i Edwarda Zymana. Wiersze składające się na pierwszy emigracyjny zbiór znanego reportera i poety prowadzą demaskatorski dialog z totalitarną rzeczywistością PRL i jej absurdami.

Marek Kusiba Samobójstwo Marsjan, Polski Fundusz Wydawniczy w Kanadzie, Toronto 1987, s. 20.

Cena $15.00. Nakład wyczerpany.
Prozatorski debiut znanego poety i krytyka literackiego. Dziewięć historii poprzedzonych wstępem zawiera wspomnienia rodzinne, refleksje z podróży po lądach, morzach i wyspach. Prozę Lisowskiego gęstą, niejednorodną, oryginalną, wzbogaca „czynnik liryczny” i lekkość frazy.  

Krzysztof Lisowski Budzik Platona. Rzeczy podróżne, Polski Fundusz Wydawniczy w Kanadzie, Śródmiejski Ośrodek Kultury w Krakowie, Kraków 207, s. 110.

Cena $12.00
Dwujęzyczny, polsko-angielski zbiór refleksyjnych liryków znanego poety. Wiersze Lisowskiego, smakujące urodę świata, na angielski tłumaczyła Ewa Hryniewicz-Yarbrough.

Krzysztof Lisowski Poszukiwacze światła / Seekers of Light, Polski Fundusz Wydawniczy w Kanadzie, Wydawnictwo Gnome, Toronto-Katowice 2004, s. 88.

Cena $15.00
Tom liryków znanego poety, powieściopisarza, eseisty i tłumacza, poświęcony Zuzannie Ginczance - zjawiskowo pięknej i niezwykle utalentowanej poetce okresu międzywojnia, rozstrzelanej przez hitlerowców podczas okupacji. Tom poprzedzony jest biogramem poety i jego wspomnieniem o pięknej poetce.

Józef Łobodowski Pamięci Sulamity, Polski Fundusz Wydawniczy w Kanadzie, Toronto 1987, s. 64.

Cena $8.00
Z przedmowy Gideona Hausnera: „Tak jak pamiętnik Anny Frank, jest to dziennik intymny, odnotowujący sekrety serca młodej, dojrzewającej dziewczyny, dojrzałej intelektualnie, ale pozbawionej zupełnie doświadczenia życiowego, dynamicznej, rwącej się do życia, a równocześnie zahamowanej wewnętrznie przez warunki zamkniętej dzielnicy getta i wewnętrznie – przez odebrane w domu wychowanie i hamulce instynktowne”. Uzupełnijmy te słowa fragmentem wstępu Stanisława Wcisły: „Niechaj ta książka, daleka od wszelkiej polityki i wojny, wolna od nienawiści, bezpośrednia i świeża, zastąpi wiązankę kwiatów ku pamięci wymienionych w niej Przyjaciół, Znajomych i Bliskich Autorki, nie będzie wieńcem nieśmiertelników nad nieistniejącymi mogiłami Bezimiennych  Ofiar totalitarnego szaleństwa, tak Żydów, jak i chrześcijan.  Niech daje świadectwo prawdzie”.

Halina Nelken Pamiętnik z getta w Krakowie, z przedmową Gideona Hausnera, wstępem i przypisami opatrzył Stanisław Wcisło, Polski Fundusz Wydawniczy w Kanadzie, Toronto 1987, s. 384.

Cena $20.00. Nakład wyczerpany.
Niezwykle ambitna próba ukazania wizerunku kontynentu północnoamerykańskiego w polskiej literaturze współczesnej, na przykładzie twórczości poetyckiej, prozatorskiej i eseistycznej kilkudziesięciu pisarzy, w których odnajdujemy wielu „polskich Kanadyjczyków”: Andrzeja Buszę i Marka Kusibę (jako autorów odrębnych szkiców) oraz Danutę Bieńkowską, Bogdana Czaykowskiego, Wacława Iwaniuka, Romana Sabo, Floriana Śmieję, Grażyną Zambrzycką i wspomnianego Marka Kusibę, których twórczość stała się obiektem wnikliwych analiz wybitnych badaczy i krytyków literackich.

Literatura polska obu Ameryk. Studia i szkice. Seria pierwsza, pod redakcją Beaty Nowackiej i Bożeny Szałasty-Rogowskiej, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Polski Fundusz Wydawniczy w Kanadzie, Katowice-Toronto 2014, s. 653+3nlb.

Książka dostępna w dystrybucji Wydawnictwa Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Anglojęzyczna wersja wspomnień autorki, które ukazały się w 1991 roku w Białymstoku w tomie zatytułowanym Moja gwiazda. Autorka była jedną z nielicznych osób, którym udało się uciec z białostockiego getta. Jej wspomnienia są zapisem niezwykle poruszającym. Swą decyzje o ucieczce podjęła dopiero wówczas, gdy usłyszała słowa ukochanej matki: „Uciekaj, musisz wszystkim opowiedzieć o nas, to twój obowiązek”. My Star jest tego obowiązku spełnieniem. Spłaceniem długu wobec tych, których pochłonęła hitlerowska machina śmierci i dokumentem epoki śmierci, obok którego nie sposób przejść obojętnie. Wspomnienia autorki poprzedza wstęp dr Diany Kuprel, a kończy posłowie Andrzeja Szczypiorskiego.

Felicja Nowak My Star: Memoirs of a Holocaust Survivor, Polski Fundusz Wydawniczy w Kanadzie, Toronto 1996, s. 180.

Cena $10.00
Broszura podsumowująca pierwsze pięć lat działalności Polskiego Funduszu Wydawniczego zawiera artykuł Adama Tomaszewskiego pod takim tytułem, listę członków Funduszu, zdjęcia okładek wydanych książek oraz w języku angielskim Canada Letters Patent oraz By-Law.

Pierwsze pięciolecie (broszura),  Polski Fundusz Wydawniczy w Kanadzie, Toronto 1984, s. 34.

Egzemplarz bezpłatny. Nakład wyczerpany.
Ze wstępu redaktorki tomu Magdaleny Rabizo-Birek: „Prezentowana czytelnikom książka, będąca zbiorem rozmów z pisarzami, nawet na tle tego, popularnego w polskim piśmiennictwie o literaturze gatunku, jawi się osobliwie i niezwykle. Składają się nań rozmowy z pisarzami, przeprowadzone zarówno przez Polaków z kraju, jak i emigrantów. Są wśród nich badacze literatury, jak: Marian Kisiel, Beata Tarnowska, Piotr Wilczek, dziennikarze – Anna Lubicz-Łuba, Urszula Zielińska, Roman Graczyk, wreszcie poeci – Kazimierz Brakoniecki, Andrzej Busza, Marek Kusiba, James McCabe, Rafał Witek, Edward Zyman. To wpływa na zróżnicowanie wywiadów, ale także odzwierciedla rozpiętość zainteresowań i zajęć obu pisarzy, będących wszak w swoim życiu: poetami, krytykami, dziennikarzami, wreszcie i nie na ostatku – wybitnymi znawcami literatury kultury polskiej, zwłaszcza na obszarze diaspory”.

O poezji, nostalgii, krytykach i kryteriach rozmawiają Bogdan Czaykowski i Adam Czerniawski, Polski Fundusz Wydawniczy w Kanadzie, Stowarzyszenie Literacko-Artystyczne „Fraza”, Toronto-Rzeszów 2006, s. 319.

Cena $15.00
Z recenzji prof. dr. hab. Krzysztof Dmitruka: „Mamy tu [w książce] do czynienia z rzeczywistym naukowym rozpoznaniem obszarów dotąd po prostu niedostępnych lub oswojonych dość powierzchownie. Sądzę, że (…) pozycja ta zamyka fazę rekonesansów i rozpoczyna etap normalnej filologicznej pracy analitycznej (…). Przypadek Iwaniuka pogłębia naszą wiedzę o mechanizmach życia literackiego. Wiele mówi o jego jawnych i ukrytych aspektach, geografii i topografii literackiej kultury”.                 

Podróż w głąb pamięci. O Waclawie Iwaniuku szkice, wspomnienia, wiersze, pod redakcją Jana Wolskiego, Henryka Wójcika i Edwarda Zymana, Polski Fundusz Wydawniczy w Kanadzie, Toronto 2005, s. 454 plus 27 stron – często nie publikowanych –  zdjęć.   

Cena $35.00. Nakład wyczerpany.                              
Bogato ilustrowany dokument, utrwalający ostatnią (pośmiertną) podróż poety do kraju, wydany z okazji uroczystego pochowania jego prochów na cmentarzu w Siedliszczu 2 grudnia 2006 roku. „Ta nieduża książka – piszą jej redaktorzy – gromadzi osobiste i uwagi o wybitnym poecie i niezwykłym człowieku, który wraca do domu, by w zbiorowej pamięci pozostać już na zawsze. Wzmacnia  świadomość powikłanego losu emigranta, doświadczającego bolesnej samotności, któremu doskwierała uporczywa myśl o wydziedziczeniu z kręgów ojczystej kultury”. Ważnym uzupełnieniem tomu są doniesienia prasowe, jakie z okazji pogrzebu ukazały się na łamach pism krajowych i zagranicznych oraz dołączona do książki płyta z reportażem dokumentalnym Marii Brzezińskiej z pogrzebu poety, wyemitowany na falach Radia Lublin SA.

Pożegnanie poety. Ostatnia droga Wacława Iwaniuka, pod redakcją Sławomira Braniewskiego, Jana Wolskiego i Henryka Wójcika, Polski Fundusz Wydawniczy w Kanadzie, Toronto-Berlin-Siedliszcze 2009, s. 80.

Cena $14.00
Książka dr. Zenowiusza Ponarskiego, podobnie jak wcześniejsze jego publikacje, nie jest rozprawą historyczną w pełnym znaczeniu tego słowa. Dużo celniejsze byłoby określenie jej jako zbioru impresji biograficznych albo historycznego reportażu o życiu Franciszka Ancewicza (…). Tom w wielu miejscach sięga do relacji żyjących jeszcze świadków, każe przemawiać przysypanym kurzem dokumentom, schowanym głęboko w archiwach, bibliotekach czy prywatnych kolekcjach.

Zenowiusz Ponarski Draugas. Szkice do biografii Franciszka Ancewicza, Polski Fundusz Wydawniczy w Kanadzie, Instytut Europy Środkowo-Wschodniej, Toronto-Lublin 2004, s.196.

Cena $12.00
Z posłowia: „Ta książka to historyczna opowieść – prawdziwa, o treści wyjątkowo przerażającej –  opowieść o strasznych wydarzeniach, które miały miejsce na Ukrainie ponad 70 lat temu, pomiędzy dwiema światowymi wojnami, o powszechnym, okrutnym głodzie w Kraju, którego najżyźniejsze w Europie gleby mogłyby w normalnych warunkach wyżywić do syta nie tylko naród ukraiński, ale i wiele innych”.

Czesław Rajca Głód na Ukrainie, posłowie: Michał Łesiów, Polski Fundusz Wydawniczy w Kanadzie,  Wydawnictwo Werset, Toronto-Lublin 2005, s. 188.

Cena $10.00
Bibliofilsko wydana bibliografia „Listu Oceanicznego”, uzupełniona wywiadem Edwarda Zymana z Aleksandrem Rybczyńskim, wyjaśniającym  m. in. okoliczności jego rezygnacji z funkcji redaktora naczelnego, notą prezentującą pismo i jego dorobek oraz kserograficznymi odbitkami pierwszych stron wybranych dziewięciu numerów. Na obwolucie i w kolofonie wykorzystano wyklejanki Wisławy Szymborskiej.

Anna Rybczyńska Bibliografia „Listu Oceanicznego”, Polski Fundusz Wydawniczy w Kanadzie, Toronto 2004, s. 58.

Cena $12.00. Nakład wyczerpany.
Prawda o Władysławie Wagnerze to trzecia książki autorki, stanowiąca uaktualnioną, uzupełnioną i uściśloną w szczegółach wersje tematu, który dopracowała z naukowa precyzją badacza historyka i fachowością doświadczonego żeglarza. Książka wyróżniona nagrodą im. Leonida Teligi.

Anna Rybczyńska Prawda o Władysławie Wagnerze, Polski Fundusz Wydawniczy w Kanadzie, Wydawnictwo „Marpress”, Torono-Gdańsk 2005, s. 168 plus fotografie i dokumenty.

Cena $15.00. Nakład wyczerpany.
W tomiku tym Aleksander Rybczyński jawi się jako mistrz liryki erotycznej – subtelnej, tkliwej, ujmującej szczerością intymnego wyznania. Jednym z przykładów może być wiersz „Emigracja”: „gasimy lampy / i Twoje światło / prowadzi mnie z ciemności / zanurzony w Twoim oddechu / poruszam się na opuszkach palców / wiem / że tylko ten wątły blask / opalizująca przestrzeń miłości / jest jedyną bezgraniczną ojczyzną / w której chciałbym żyć i umierać”.

Aleksander Rybczyński Jaskółka, Polski Fundusz Wydawniczy w Kanadzie, Stowarzyszenie Literacko-Artystyczne „Fraza”, Toronto-Rzeszów 2004, s. 50.

Cena $8.00
Wybór znanego poety, zawierający utwory drukowane wcześniej w tomach Jeszcze żyjemy, Przejście dla pieszych, Naprzeciw Atlantyku, Zmiany miejsca, Zmiany czasu, Znaki na niebie, Strony świata, Czułe miejsca oraz wiersze dotychczas niepublikowane. Tytuły  tomów Rybczyńskiego mają sens dosłowny i przenośny, symboliczno-metaforyczny. Oznaczają nieustanną podróż lirycznego podmiotu, która pozwala mu poznawać nowe miejsca i nowych ludzi, przede wszystkim jednak – dotrzeć do prawdy o sobie samym.

Aleksander Rybczyński Światłoczułość, Polski Fundusz Wydawniczy w Kanadzie, Wydawnictwo Naukowe i Artystyczne GNOME, Toronto-Katowice 2003, s. 166.

Cena $15.00
To w tym tomiku, którego podmiot liryczny jest w nieustannej podróży, pojawia się cytowane często wyznanie: „dlaczego więc nie wracam / ponieważ samotność jest czysta jak kryształ”. Ale nie tylko dlatego. Przede wszystkim z tego powodu, że, jak stwierdził Karol Maliszewski, wiersze Rybczyńskiego „opowiadają o człowieku, który swą Ojczyznę rozprzestrzenił, rozsiał, zaniósł do możliwych krańców, z których to już widać jasno w zachwyceniu, że prawdziwą ojczyzną człowieka jest człowieczeństwo: ulotność bez nazwy i nawet bez słów, spełniająca się w gestach, spojrzeniach i cichych znakach porozumienia”.

Aleksander Rybczyński Zmiany czasu, Polski Fundusz Wydawniczy w Kanadzie, Toronto 1993, s. 61.

Cena $6.00
Tomik Cienie Romana Sabo, wydany w trzeciej bibliofilskiej serii poetyckiej Polskiego Funduszu Wydawniczego, uderza precyzją poetyckiego zapisu i głębią refleksji egzystencjalnej.
Poetycko nośny dystych, podstawowy budulec tych wierszy, w sposób mistrzowski wydobywa wielorakie sensy tytułowego pojęcia docierając do najgłębszych pokładów jednostkowego istnienia. Mieszkający w Vancouver poeta, krytyk, eseista i tłumacz debiutował jako poeta wydanym przez PFWwK w 2005 r. tomem Niech będzie.

Roman Sabo Cienie, Polski Fundusz Wydawniczy w Kanadzie, Toronto 2011, s.20.

Cena $20.00

Bibliofilsko wydany, debiutancki tom znanego krytyka i eseisty, zawierający wiersze zainspirowane  otaczającą podmiot rzeczywistością. Jak stwierdza Bożena Szałasta-Rogowska tom Niech będzie „to niewątpliwie gest rozsądnej, spokojnej aprobaty ('niech tak się stanie') wypowiadanej przez dojrzałego człowieka, ale równocześnie apologia ('niech będzie pochwalony…'), istnienia pogodzonego z egzystencją – wędrówki, 'z której się nie wraca'”.

Roman Sabo Niech będzie, Polski Fundusz Wydawniczy w Kanadzie & Mordellus Press, Berlin-Toronto 2005, s. 28.

Cena $20.00. Nakład wyczerpany.
Podwórko jest poetycką wyprawą w przeszłość, w świat krajobrazów dzieciństwa, pierwszych wtajemniczeń i olśnień fenomenem bytu. Ale także – jego bezwzględnych mechanizmów i dramatycznych doświadczeń, ledwie domyślanych, odbieranych intuicyjnie. Trzeci tom poetycki autora [wcześniej wydał Niech będzie (2005) i Cienie (2011)] utrwala jego istotne miejsce nie tylko w panoramie polskiej poezji na obczyźnie.

Roman Sabo, Podwórko [Wiersze], Polski Fundusz Wydawniczy w Kanadzie, Stowarzyszenie Literacko-Artystyczne „Fraza”, Toronto-Rzeszów 2014, s. 48+4nlb.

Cena $15.00  

Debiutancki tom poezji opublikowany w ramach  serii arkuszy Polskiego Funduszu Wydawniczego w Kanadzie pod redakcją Wacława Iwaniuka, Floriana Śmieji i Edwarda Zymana. Podmiot tych wierszy z uwaga przygląda się światu i samemu sobie, prowadzi dialog z konstatacjami mistrzów (np. Różewicza, Weil, Cortazara, Hughesa), opatruje swe wiersze mottami z ich pism, usiłuje rozpoznać otaczającą go rzeczywistość i nasyca swój pierwszy zbiór czystymi lirykami miłosnymi ( np. „Nawrócenie”,  „Jeszcze jeden wiersz”).

Radosław Sarnicki Jeszcze jeden wiersz, Polski Fundusz Wydawniczy w Kanadzie, s. 32.

Cena $5.00
Zredagowana przez Wacława Iwaniuka i Floriana Śmieję i poprzedzona wstępem prof. Zbigniewa Folejewskiego antologia, przynosi wiersze (w wersji polskiej i angielskiej) następujących poetów: Zofii Bohdanowiczowej, Wacława Iwaniuka, Floriana Śmieji, Danuty Bieńkowskiej, Janusza Ihnatowicza, Bogdana Czaykowskiego i Andrzeja Buszy.

Seven Polish-Canadian Poets: An Anthology, Polski Fundusz Wydawniczy w Kanadzie, Toronto 1984, s. 223.

Cena $15.00
Zgodnie z zapowiedzią pomieszczoną w zakończeniu Przepustki do raju miała to być pierwsza książka z cyklu Trylogia z klonowym listkiem, która wedle autora pozwoli czytelnikowi „lepiej zrozumieć Kanadę”. Ostatecznie kolejne części zapowiedzianej trylogii (Wilcza suita i Te pieskie rekiny) nie ukazały się, ale jej tom pierwszy przynosi ciekawy obraz Kanady widziany oczami reportera, dla którego wykonywana praca jest autentyczną przygodą i pasją.

Stanisław Stolarczyk Przepustka do raju. Notes kanadyjski, z posłowiem Marka Kusiby, Polski Fundusz Wydawniczy w Kanadzie, Toronto 1984, s. 264.

Cena $12.00
Z recenzji prof. zw. dr hab. Jacka Łukasiewicza: „Książka Bożeny Szałasty-Rogowskiej jest bardzo interesującym monograficznym ujęciem poetyckiej twórczości jednego z wybitnych polskich pisarzy współczesnych. Napisana została jasno, klarownie, dobrze skomponowana, z wyraźnie sformułowanymi tezami.  Trafnie dobranym (…) kontekstem  jest w całej książce biografia pisarza, przekształcona w biografię bohatera lirycznego”. Cennym uzupełnieniem tomu jest szczegółowe kalendarium życia i twórczości pisarza oraz bibliografia dokumentująca jego poetycki, krytycznoliteracki, eseistyczny i translatorski dorobek.

Bożena Szałasta-Rogowska Urodzony z piołunów. O poezji Bogdana Czaykowskiego, Polski Fundusz Wydawniczy w Kanadzie, Wydawnictwo GNOME, Toronto-Katowice 2005, s.172.

Cena $15.00. Nakład wyczerpany.
Janusz Szuber to jedna z najbardziej spektakularnych karier literackich ostatniego dwudziestolecia. Ta znakomita, wysmakowana formalnie i głęboko refleksyjna poezja pojawiła się w połowie lat 90. ubiegłego wieku w postaci dojrzałej, powiedzieć można: skończonej i od tego momentu znajduje się nieprzerwanie na szczytach polskiej liryki współczesnej.

Janusz Szuber Biedronka na śniegu, Wydawnictwo a5, Polski Fundusz Wydawniczy w Kanadzie, Kraków-Toronto 1999, s. 40.

Cena $12.00
Pięknie, bibliofilsko wydany tom Janusza Szubera pod każdym względem potwierdza wysoką i osobną rangę tej niezwykłej twórczości „poety czułej pamięci”.

Janusz Szuber Glina, ogień, popiół, Polski Fundusz Wydawniczy w Kanadzie & Mordellus Press, Berlin-Toronto 2004, s. 44.

Cena $20.00. Nakład wyczerpany.
Siedemnasta książka poetycka poety, tłumacza i badacza literatury hiszpańskiej i iberoamerykańskiej, eseisty i profesora związanego z uniwersytetami w Wielkiej Brytanii, Kanadzie i Polsce. Poezja Floriana Ludwika Śmieji jest zjawiskiem o doniosłym znaczeniu i ustalonym miejscu we współczesnej kulturze. Zapoczątkowana na obczyźnie, rozwijana na przestrzeni już ponad sześćdziesięciu lat (…) i ciągle tworzona, mimo ostatnio częstych powrotów poety do stron rodzinnych, z dala od kraju, wzbogaca się nieprzerwanie o stale nowe akcenty. Jak pisze cytowany autor wstępu, prof. Zbigniew Andres, poezja ta, penetrująca istotę ludzkiej egzystencji i jej uwikłania w historię może zachwycać głębią myśli, językiem subtelnych obrazowych metafor, mową starannie dobieranych, wyrazistych symboli, niebanalnych skojarzeń, sformułowań o skondensowanej treści często brzmiących jak maksymy, złote myśli.

Florian Śmieja, Dotykanie świata [Wiersze wybrane]. Wstęp: Zbigniew Andres; wybór, układ wierszy i redakcja tomu Edward Zyman, Polski Fundusz Wydawniczy w Kanadzie, Stowarzyszenie Literacko-Artystyczne „Fraza”, Toronto-Rzeszów 2016, s. 435+13nlb.

Cena $22.00

Prawdziwym rarytasem dla znawców i smakoszy poezji jest ten niewielki wybór (39 utworów) znanego poety, tłumacza i hispanisty, który w poprzedzającej wiersze nocie „Od tłumacza” pisze: „Poezją arabsko-andaluzyjską nazywamy twórczość Arabów, którzy w wiekach VIII-XV zamieszkiwali południową Hiszpanię. Bujność i oryginalność tej poezji przypisuje się płodnemu skrzyżowaniu wpływów Wschodu i Zachodu, przemieszaniu się elementów nowych z klasyczną poezją arabską, z beduińską tradycją i mitologią”.

Florian Śmieja Poezje arabsko-andaluzyjskie, Polski Fundusz Wydawniczy w Kanadzie, Toronto 1988, s. 46.

Cena $12.00
Tom przynosi siedem rozmów z wybitnymi przedstawicielami polskiej literatury mieszkającymi zarówno w kraju, jak i na obczyźnie: Stanisławem Barańczakiem, Julią Hartwig i Arturem Międzyrzeckim,  Januszem Ihnatowiczem, Wacławem Iwaniukiem, Krzysztofem Lisowskim, Jerzym Pietrkiewiczem i Tymonem Terleckim. „Rozmowy – pisze autor we wstępie – nie były planowane. Uważny czytelnik bez trudu odczuje brak spójności między nimi. Z kolei dzięki temu osiągam coś, co też jest wartością: spontaniczność, chwytanie na gorąco chwili, przekształcania się swobodnie falującej intuicji w słowa szukające prawdy”.

Florian Śmieja Siedem rozmów o poezji, Polski Fundusz Wydawniczy w Kanadzie, Toronto1990, s. 117.

Cena $15.00. Nakład wyczerpany.
Od tej pozycji, wydanej w dużej mierze dzięki przedpłacie, a więc przy pomocy czytelników, rozpoczął swą działalność Polski Fundusz Wydawniczy w Kanadzie.  Jak się okazało po latach była to decyzja szczęśliwa: przynosiła bowiem kolejną pozycję niebanalnego prozaika o niezwykle wyczulonym zmyśle obserwacyjnym i fotograficznej wręcz pamięci, rozpoczynając zarazem długoletnie zmagania emigracyjnej oficyny, której dzisiejszy dorobek przekracza sto tomów. Tom Gorzko pachną piołuny przenosi czytelnika do Wielkopolski okresu międzywojennego, co, jak każde wspomnienie, zachęca do tworzenia sentymentalnych mitologii. „Wszelako nasz Odys z Kanady – pisze we wstępie Tadeusz Nowakowski – po latach nieobecności nie wskrzesza kraju lat dziecięcych spojrzeniem zamglonym, lecz na seansie wspomnień zachowuje tak bardzo pisarzowi potrzebną ostrość widzenia”.

Adam Tomaszewski Gorzko pachną piołuny, Polski Fundusz Wydawniczy 1981, s. 228.

Cena $10.00. Nakład wyczerpany.
Wspomnienie Tomaszewskiego to opowieść o emigracyjnej egzystencji Czesława (Chestera) Grudnia. Opowieść stanowiąca sugestywny, pozbawiony łatwego sentymentalizmu obraz wrastania w nową rzeczywistość, pełna celnych charakterystyk i diagnoz przybliżających proces, który wiedzie go od statusu obcego do równoprawnego współuczestnika społeczeństwa i kraju z wyboru, a więc swego, kogoś, kto zaakceptował jego warunki, zwyczaje i prawa.

Adam Tomaszewski Wiosna u Wielkich Jezior, Polski Fundusz Wydawniczy w Kanadzie, Toronto 1990, s. 256.

Cena $12.00
Na tom prozy wspomnieniowej Stanisława Wcisły składają się  trzy części: Polski wrzesień. Notatki z 1939 r., opowiadanie Czerwoni i czarni oraz tytułowe Spacery nocą. Obrazki z dywersji krakowskiej 1944-45. Książkę swoją autor dedykuje kolegom-podchorążym, oficerom, podoficerom i szeregowym IV/12 pp AK.

Stanisław Wcisło Spacery nocą, Polski Fundusz Wydawniczy w kanadzie, Toronto 1989, s. 127.

Cena $10.00. Nakład wyczerpany.
Czwarty tom drugiej bibliofilskiej serii Polskiego Funduszu Wydawniczego w Kanadzie przynosi wiersze mające wyraźną inspirację emigracyjną egzystencją autora, które jednak nie poprzestają na „opisie”  jej fenomenu, w swej refleksji idą znacznie dalej podejmując najważniejsze problemy ludzkiego istnienia, a także istoty poezji.

Antoni Wolak Twarze, Polski Fundusz Wydawniczy w Kanadzie, Toronto 2007, s. 20.

Cena $20.00. Nakład wyczerpany.
Bibliofilski tomik, którym Polski Fundusz Wydawniczy w Kanadzie uczcił setną rocznicę urodzin Józefa Czechowicza. Na książeczkę składają się dwa wiersze Wacława Iwaniuka „Czterdzieści cztery lata temu” i „Czechowicz” oraz szkic Jana Wolskiego omawiający historię znajomości i przyjaźni obu poetów.

Jan Wolski Im dalej w czas, tym jaśniej będzie świecił. Czechowicz-Iwaniuk, Polski Fundusz Wydawniczy w Kanadzie, Berlin-Lublin-Toronto 2003, s. 16.

Cena $20.00. Nakład wyczerpany.
Rozprawa doktorska znanego krytyka i badacza literatury, autora wielu szkiców poświęconych poezji emigracyjnej, „przynosi wyrazisty obraz dokonań poety” oraz „rysuje osobne miejsce, jakie zajmuje Iwaniuk w poezji współczesnej” (z recenzji prof. dr hab. Janusza Kryszaka); „Iwaniuk wyłania się tu jako pisarz wyborów jednoznacznych, autor stojący na straży niewzruszonych pryncypiów moralnych (…).Książka rysuje portret poety będącego w istocie łącznikiem między krajem a emigracją” (z recenzji prof. dr hab. Jerzego Święcha).

Jan Wolski Wacław Iwaniuk. Szkice do portretu emigracyjnego poety, Polski Fundusz Wydawniczy w Kanadzie, Stowarzyszenie Literacko-Artystyczne „Fraza”, Toronto-Rzeszów 2002, s. 303.

Cena $18.00. Nakład wyczerpany.
Autor wspomnień mając 22 lata wraz z rodzicami uratował z warszawskiego getta dwunastkę Żydów. Po wojnie został odznaczony medalem Sprawiedliwy wśród Narodów Świata i otrzymał honorowe obywatelstwo Izraela. Brał udział w kampanii wrześniowej i powstaniu warszawskim. Członek AK. Więzień obozu koncentracyjnego we Flossenbürgu. Po powrocie do kraju ukończył Politechnikę Warszawską. Pracował w Biurze Projektów Elektrowni Wodnych w Warszawie. W 1961 r. wyemigrował z  żoną i dwójką dzieci do Ameryki. Córka, dr Aldona Woś, znana ze swej działalności na rzecz zwalczania fałszywych informacji o II wojnie światowej w odniesieniu do Polaków, została ambasadorem USA w Estonii. To niezwykle interesujące i bogate życie znalazło w książce sugestywny kształt narracyjny. „Pamiętnik – pisze Marek Kusiba w posłowiu – miał być w zamyśle autora zapisem dziejów rodziny, sporządzonym na potrzeby najbliższego otoczenia, zwłaszcza dzieci i wnuków. Ale stał się ważnym przyczynkiem do mało znanych dziejów II wojny światowej, dotyczących pomocy udzielanej Żydom przez Polaków, jak i znaczącym dokumentem, poszerzającym wiedzę o losach polskiej diaspory w Ameryce i w świecie”.

Paweł Zenon Woś Życie pełne Ameryki. Dzieje rodziny, redakcja i posłowie: Marek Kusiba, Polski Fundusz Wydawniczy 2008, s. 239.

Cena
$15.00 (oprawa miękka)
$20.00 (oprawa twarda)
Kolejny, już siódmy, tom wierszy poetki, o której jeden z krytyków [Wojciech Kudyba] napisał: "Jeśli literatura jest archipelagiem, warto zauważyć, że powiększył się o nową wyspę". To celne sformułowanie wyjątkowo trafnie przylega do najnowszej książki poetyckiej autorki, której niezwykła wyobraźnia prowadzi nas w świat przenikliwych diagnoz egzystencjalnych i głębokich estetycznych doznań.

Grażyna Zambrzycka: Bóg miodu. Notatnik jukatański [wiersze]. Polski Fundusz Wydawniczy w Kanadzie, Stowarzyszenie Literacko-Artystyczne "Fraza", Toronto-Rzeszów 2001, s. 48.

Cena $15.00
Bibliofilsko wydany, poświęcony Ojcu poemat to sugestywny przykład poetyckiego kunsztu, niezwykle oryginalnej wyobraźni i pojemności języka i zarazem głębokiej pokory wobec transcendencji, fenomenu historii i czasu.

Grażyna Zambrzycka Godzina w katedrze. Studium, Polski Fundusz Wydawniczy w Kanadzie, Toronto 2008, s. 16.

Cena $15.00
Na bibliofilsko wydany tomik składają się dwa zasygnalizowane w tytule poematy. Pierwszy poświęcony jest Służebnicy Bożej,  karmelitance bosej, mistyczce Marii Teresie Marchockiej (1603-1652), drugi Matce męża poetki. Informacja ta nie wyjaśnia wszystkiego: poza nią pozostaje bowiem kreacyjna siła wyobraźni poetki, która stwarza dwie niepowtarzalne, wyraziste osobowości i wprowadza czytelnika w ich świat duchowy.

Grażyna Zambrzycka Karmelitanka. Wieniec, Polski Fundusz Wydawniczy & Mordellus Press, Berlin-Toronto 2003, s. 20.

Cena $20.00. Nakład wyczerpany.
Niewidzialny zapaśnik to ósmy z kolei tom wierszy Grażyny Zambrzyckiej, poetki osobnej, o wyrazistym, własnym języku i oryginalnej wyobraźni. Jak pisze dalej Edward Zyman w odredakcyjnej nocie, tom ten jest książką pod każdym względem znaczącą. Czytelnik znajdzie w niej wiele wierszy prawdziwie pięknych, czystych poetycko, będących hymnem trudnej, dostrzegającej wszelkie, determinujące ludzką egzystencję ograniczenia – akceptacji i miłości. Autorka znajduje głęboką inspirację w sferze mitologii, sztuki, historii, muzyki, przyrody, w niepowtarzalności istnienia z jego tak często wymykającą się słowu urodą i tajemnicą.

Grażyna Zambrzycka, Niewidzialny zapaśnik [Wiersze], Polski Fundusz Wydawniczy w Kanadzie, Stowarzyszenie Literacko-Artystyczne „Fraza”, Toronto-Rzeszów 2015, s. 56+4nlb.

Cena $15.00
Wydana w bibliofilskiej serii poetyckiej Polskiego Funduszu Wydawniczego w Kanadzie Jasność to ósmy tom wierszy  Edwarda Zymana, poety, krytyka, prozaika i publicysty. Obok charakterystycznego dla wydanego w 2006 roku tomiku Z podręcznego leksykonu motywu emigracyjnego zawieszenia,  zbiór najnowszy przynosi akcenty nowe, które Justyna Budzik określiła wymiarem metafizycznym wypowiedzi poetyckiej, zmierzającym do odpowiedzi na podstawowe pytania dotyczące tajemnicy i istoty ludzkiej egzystencji.

Edward Zyman Jasność, Polski Fundusz Wydawniczy w Kanadzie, Toronto 2011, s.20.

Cena $20.00

Zbiór pamfletów krytycznoliterackich dotyczących polonijnej skrybomanii, zjawiska ciekawego socjologicznie lecz pozbawionego większych walorów literackich. O motywach powstania książki mówi jej autor w wywiadzie zatytułowanym „Skazani na kicz”, udzielonym Annie Lubicz-Łubie. Stwierdza w nim, że jego intencją było: „(…) nazwanie nie nazwanego, zwrócenie uwagi na niezwykle obfitą quasi-twórczość, która nie tylko bryluje w 'polonijnych' salonach, ale trafia także do rąk historyków i krytyków literatury oraz 'zdobi' (nie tylko petitem w przypisach) strony poważnych słowników i leksykonów”.

Edward Zyman Metamorfozy głębin Twoich. Polonijny parnas literacki, Polski Fundusz Wydawniczy w Kanadzie, Toronto 2003, s. 176.

Cena $15.00
Z recenzji dra Jana Wolskiego: „Autor podjął temat domagający się opisu ze względu na rolę społeczną, jaką w życiu emigracji odgrywał i odgrywa Polski Fundusz Wydawniczy w Kanadzie. Dotąd brak było takiego ujęcia monograficznego, które rejestrowałoby i objaśniało działalność tej niezwykle pożytecznej instytucji. Praca stanowi obiektywną analizę merytoryczną z wyraźnie zaznaczonym elementem krytycznym, unika żonglowania efekciarskimi formułami na rzecz pokazywania prawdy żywej. Daje to w efekcie świeżość spojrzenia, umożliwiając zarazem orientację w kwestiach odległych w czasie, w skomplikowanej problematyce życia polskiej diaspory (…).  Przedstawiony przez Edwarda Zymana obraz 'polskich Kanadyjczyków', przynoszący wiele nieznanych szczegółów, którym towarzyszy refleksja dotycząca mechanizmów polskiego życia literackiego na obczyźnie zyskuje swój wyrazisty portret, pokazuje konteksty ideowe, polityczne, kulturowe i artystyczne działalności w dawnych i obecnych warunkach. Taki sposób narracji daje efekt fascynujący. Warto i o tym wspomnieć, że jest to praca o charakterze pionierskim (…). Dla czytelnika książki istotne będzie również to, że w przypadku Mostów z papieru słowu towarzyszy obszerny serwis zdjęciowy, a całość przedstawiona została w kształcie edytorskim wielkiej urody”.

Edward Zyman Mosty z papieru. O życiu literackim, sytuacji pisarza i jego dzieła na obczyźnie
na przykładzie Polskiego Funduszu Wydawniczego w Kanadzie w latach 1978-2008, Polski Fundusz Wydawniczy w Kanadzie, Stowarzyszenie Literacko-Artystyczne „Fraza”, Toronto-Rzeszów 2010, s. 560 plus 16 str. wkładka kolorowa.

Cena $40.00
Monograficzne opracowanie jednej z najbardziej zasłużonych dla kultury polskiej w Kanadzie (i nie tylko) instytucji, która jest przejawem wielkiej mądrości i wrażliwości jej założycielki Nelli Turzańskiej-Szymborskiej. Książka stanowi ważny dokument i zarazem edytorskie wydarzenie, jak większość publikacji Yarka Dąbrowskiego i Joanny Rychter.

Edward Zyman Scalić oddalone. Fundacja Władysława i Nelli Turzańskich (1988-2008), Polski Fundusz Wydawniczy w Kanadzie, Toronto 2008, s. 191.

Cena $20.00
Wywiad-rzeka z wybitnym ekspertem i doradcą finansowym, naukowcem, twórcą i rektorem pierwszej w Kanadzie prywatnej wyższej uczelni Canadian School of Management, pisarzem i działaczem społeczno-politycznym – prof. Jerzym Korey-Krzeczowskim.

Edward Zyman Widzieć dalej niż dziś. Rozmowa z Jerzym Korey-Krzeczowskim, Polski Fundusz Wydawniczy w Kanadzie, Wydawnictwo GNOME, Katowice-Toronto 2004, s. 96 plus 16 stron zdjęć.

Cena $10.00
Pierwszy po dłuższej przerwie bibliofilsko wydany tomik gromadzący wiersze poety powstałe na obczyźnie w latach 1997-2005.

Edward Zyman Z podręcznego leksykonu, Polski Fundusz Wydawniczy w Kanadzie, Toronto 2006, s. 20.

Cena $20.00. Nakład wyczerpany
Niezwykle interesujące, żywo napisane wspomnienia legendarnego pilota myśliwskiego i oblatywacza. Z noty od Wydawcy: „Oddajemy tę książkę do rąk czytelnika w przeświadczeniu, że stanie się pozycją obowiązkową w wielotomowej historii polskiej diaspory w Kanadzie. Życie tego emigranta, jednego z bohaterów Kanady, choć Polaka całym sercem, jest historią wartą polecenia także młodym pokoleniom Kanadyjczyków polskiego pochodzenia. To z myślą o nich zamieszczamy wersję tego wprowadzenia w języku angielskim”.

Janusz Żurakowski Nie tylko o lataniu,  pod redakcją Marka Kusiby, Polski Fundusz Wydawniczy w Kanadzie, Toronto 2002, s. 200.

Cena
$20.00 (oprawa miękka)
$25.00 (oprawa twarda)