NOWOŚCI
Długo oczekiwany tom wierszy wybranych jednego z najciekawszych polskich poetów współczesnych, od kilkudziesięciu lat związanego z Kanadą. Poezja Andrzeja Buszy pozostaje poza głównym traktem literatury polskiej, nie podejmuje „przeklętych polskich problemów”, nie rozlicza się ze spuścizną romantyczną czy emigracyjnymi mitami. Współtworzy natomiast nurt mniej widoczny w naszej literaturze, ale za to oryginalny i cenny artystycznie. To refleksyjna liryka intelektualna o korzeniach awangardowych i lingwistycznych, świadomie czerpiąca z różnych źródeł tradycji, estetycznie wysublimowana, rozpoznająca kondycję człowieka w dobie przekształceń podstawowych imaginariów społecznych. (Z posłowia prof. Janusza Pasterskiego).

Andrzej Busza, Atol. Wiersze wybrane, posłowie Janusz Pasterski, Polski Fundusz Wydawniczy w Kanadzie, Stowarzyszenie Literacko-Artystyczne „Fraza”, Toronto-Rzeszów, 2016, s. 247+9 nlb.

Cena $20.00  

Wnikliwe, znakomicie napisane studium o twórczości Andrzeja Buszy, Bogdana Czaykowskiego, Wacława Iwaniuka, Floriana Śmieji, Marka Kusiby, Romana Sabo i Edwarda Zymana, które autorka poprzedziła erudycyjnym wstępem zatytułowanym „‘Stan zwany wygnaniem’ – zarys problemu emigracyjności w literaturze”. To niewątpliwie ważna i potrzebna praca, która wzbogaci wiedzę nie tylko o polsko-kanadyjskich relacjach w literaturze emigracyjnej i postemigracyjnej, lecz także o problematyce dwukulturowości i zadomowienia w wielu wymiarach współczesnego świata. (Z recenzji prof. Janusza Pasterskiego).

Justyna Budzik, Zadomowieni i wyobcowani. O sytuacji pisarzy polskich w Kanadzie, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Polski Fundusz Wydawniczy w Kanadzie, Kraków-Toronto 2013, s. 354.

Książka dostępna w dystrybucji Wydawnictwa Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Kolejny, jedenasty już, tom poezji, w którym autor prowadzi intensywny, dramatyczny dialog ze światem. Ów świat, dany nam na krótko, jest fascynujący i równocześnie niezwykle kruchy. Stąd tak wielka w tych wierszach tęsknota do człowieka, do tego, co jest jego istotą: wrażliwości i miłości życia.

Roman Chojnacki, Do prywatnego użytku [Wiersze], Polski Fundusz Wydawniczy w Kanadzie, Stowarzyszenie Literacko-Artystyczne „Fraza”, Toronto-Rzeszów 2014, s. 29+3nlb.

Cena $10.00

Niezwykle ambitna próba ukazania wizerunku kontynentu północnoamerykańskiego w polskiej literaturze współczesnej, na przykładzie twórczości poetyckiej, prozatorskiej i eseistycznej kilkudziesięciu pisarzy, w których odnajdujemy wielu „polskich Kanadyjczyków”: Andrzeja Buszę i Marka Kusibę (jako autorów odrębnych szkiców) oraz Danutę Bieńkowską, Bogdana Czaykowskiego, Wacława Iwaniuka, Romana Sabo, Floriana Śmieję, Grażyną Zambrzycką i wspomnianego Marka Kusibę, których twórczość stała się obiektem wnikliwych analiz wybitnych badaczy i krytyków literackich.

Literatura polska obu Ameryk. Studia i szkice. Seria pierwsza, pod redakcją Beaty Nowackiej i Bożeny Szałasty-Rogowskiej, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Polski Fundusz Wydawniczy w Kanadzie, Katowice-Toronto 2014, s. 653+3nlb.

Książka dostępna w dystrybucji Wydawnictwa Uniwersytetu Jagiellońskiego.
W zbiorze Wilkierze braniewskie dominują trzy żywioły: historia, pamięć i poezja mistrzów. Historia najbliższej ojczyzny, małego warmińskiego miasteczka, pamięć osób, zdarzeń i sytuacji stanowiących główny zrąb świata jego dzieciństwa i młodości oraz inspirujący dialog z twórczością Miro, Miłosza, Purdy’ego i Weiera, którego cyklem dziesięciu przełożonych przez siebie wierszy Kontewicz zamyka swą pierwszą poetycką książkę. (Z posłowia Edwarda Zymana).

Waldemar Kontewicz, Wilkierze braniewskie i inne historie wierszem. Układ tomu, redakcja i posłowie Edward Zyman, Polski Fundusz Wydawniczy w Kanadzie, Stowarzyszenie Literacko-Artystyczne „Fraza”, Toronto-Rzeszów 2013, s. 79+3nlb.

Cena $15.00
Wydany w ramach czwartej bibliofilskiej serii poetyckiej Polskiego Funduszu Wydawniczego w Kanadzie tomik Appendix jest swojego rodzaju suplementem do Wilkierzy braniewskich, ale równocześnie stanowi propozycję nową, potwierdzającą niezwykłą ekspansywność wyobraźni poety.

Waldemar Kontewicz, Appendix. Wybór wierszy, układ tomu i redakcja Edward Zyman, oprac. graficzne Yarek Dąbrowski, na str. 4 wykorzystano grafikę Janusza Stobińskiego, Polski Fundusz Wydawniczy w Kanadzie, Toronto 2014, s. 20.

Cena $20.00

Drugi, po Podręczniku do kobiet, wybór felietonów z cyklu „Żabką przez Atlantyk”, publikowanych przez autora przez pierwszą dekadę XXI wieku w nowojorskim „Przeglądzie Polskim”. Żywy język, wnikliwa obserwacja i błyskotliwy dialog ze współczesnością to walory umieszczonych w obszernym tomie tekstów, od których wielu czytelników nowojorskiego tygodnika rozpoczynało lekturę tego pisma.

Marek Kusiba, Cymbał w świecie. Felietony flâneura, Polski Fundusz Wydawniczy w Kanadzie, Wakacyjna Akademia Reportażu im. R. Kapuścińskiego, Toronto-Siennica Różana 2012, s. 404+2nlb.

Cena $20.00. Nakład wyczerpany.

Podwórko jest poetycką wyprawą w przeszłość, w świat krajobrazów dzieciństwa, pierwszych wtajemniczeń i olśnień fenomenem bytu. Ale także – jego bezwzględnych mechanizmów i dramatycznych doświadczeń, ledwie domyślanych, odbieranych intuicyjnie. Trzeci tom poetycki autora [wcześniej wydał Niech będzie (2005) i Cienie (2011)] utrwala jego istotne miejsce nie tylko w panoramie polskiej poezji na obczyźnie.

Roman Sabo, Podwórko [Wiersze], Polski Fundusz Wydawniczy w Kanadzie, Stowarzyszenie Literacko-Artystyczne „Fraza”, Toronto-Rzeszów 2014, s. 48+4nlb.

Cena $15.00  

Siedemnasta książka poetycka poety, tłumacza i badacza literatury hiszpańskiej i iberoamerykańskiej, eseisty i profesora związanego z uniwersytetami w Wielkiej Brytanii, Kanadzie i Polsce. Poezja Floriana Ludwika Śmieji jest zjawiskiem o doniosłym znaczeniu i ustalonym miejscu we współczesnej kulturze. Zapoczątkowana na obczyźnie, rozwijana na przestrzeni już ponad sześćdziesięciu lat (…) i ciągle tworzona, mimo ostatnio częstych powrotów poety do stron rodzinnych, z dala od kraju, wzbogaca się nieprzerwanie o stale nowe akcenty. Jak pisze cytowany autor wstępu, prof. Zbigniew Andres, poezja ta, penetrująca istotę ludzkiej egzystencji i jej uwikłania w historię może zachwycać głębią myśli, językiem subtelnych obrazowych metafor, mową starannie dobieranych, wyrazistych symboli, niebanalnych skojarzeń, sformułowań o skondensowanej treści często brzmiących jak maksymy, złote myśli.

Florian Śmieja, Dotykanie świata [Wiersze wybrane]. Wstęp: Zbigniew Andres; wybór, układ wierszy i redakcja tomu Edward Zyman, Polski Fundusz Wydawniczy w Kanadzie, Stowarzyszenie Literacko-Artystyczne „Fraza”, Toronto-Rzeszów 2016, s. 435+13nlb.

Cena $22.00

Niewidzialny zapaśnik to ósmy z kolei tom wierszy Grażyny Zambrzyckiej, poetki osobnej, o wyrazistym, własnym języku i oryginalnej wyobraźni. Jak pisze dalej Edward Zyman w odredakcyjnej nocie, tom ten jest książką pod każdym względem znaczącą. Czytelnik znajdzie w niej wiele wierszy prawdziwie pięknych, czystych poetycko, będących hymnem trudnej, dostrzegającej wszelkie, determinujące ludzką egzystencję ograniczenia – akceptacji i miłości. Autorka znajduje głęboką inspirację w sferze mitologii, sztuki, historii, muzyki, przyrody, w niepowtarzalności istnienia z jego tak często wymykającą się słowu urodą i tajemnicą.

Grażyna Zambrzycka, Niewidzialny zapaśnik [Wiersze], Polski Fundusz Wydawniczy w Kanadzie, Stowarzyszenie Literacko-Artystyczne „Fraza”, Toronto-Rzeszów 2015, s. 56+4nlb.

Cena $15.00